Navigácia

Obsah

 

Projekt CBC01023 ANTIC bol úspešne dokončený 30. apríla 2017. Projekt bol financovaný v rámci programu Cezhraničnej spolupráce spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výška grantu po navýšení rozpočtu pre celé partnerstvo : 563.656,--EUR. Celkové oprávnené výdavky podľa projektovej zmluvy sú: 626.286,--EUR. Projektovú zmluvu vrátane dodatku nájdete tu: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2260033&l=sk

Bližšie informácie o cezhraničnej spolupráce spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu nájdete na http://www.eeagrants.sk

 

logo nórskeho finančného mechanizmu   štátny znak

Realizácia projektu ANTIC sa blíži ku koncu. Chcete sa zoznámiť s výsledkami projektu ? Prihláste sa na našu záverečnú konferenciu.  Pozvánka s programom na stiahnutie tu: Pozvánka na záverečnú konferenciu  .  Kapacita konferenčnej miestnosti je limitovaná na 50 osôb.

Baner projektulogo fondu    štátny znak

V rámci turistického piliera projektu sa konajú informačno-propagačné podujatia. O týchto podujatiach sme pre Vás pripravili SPRAVODAJ PODUJATÍ  na stiahnutie:

Spravodaj Festival vyberania desiatkov

Spravodaj deň svadobných zvykov

Spravodaj deň slimáčika Kraska

Spravodaj z otváracej konferencie

Stretnutie slimáčika Kraska s jaskynkárom krátky šot  o podujatí tu: https://www.youtube.com/watch?v=d-lMTUIg_KY&feature=youtu.be

Projekt ANTIC – (Pokročilé sieťovanie prostredníctvom medzinárodnej spolupráce)  sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Projket je založený na 3  pilieroch “informačného toku” : 
1)    Informácie o rozvojových príležitostiach a cezhraničných projektoch  
2)    Informácie o kultúrnych podujatiach, živote , atrakciách a miestnych ponukách sprostredkovaných zúčastnenými médiami  
3)    Informácie o turistickej ponuke založenej na príbehoch  a zdieľanom historickom dedičstve s využitím QR kódov. 
Tieto tri oblasti sa budú vzájomne dopĺňať a poskytnú unikátnu príležitosť pre návštevníkov a užívateľov portálu.   
Projektový pilier :   Projektový pilier bude analyzovať, predstavovať a šíriť informácie o minulých, bežiacich a budúcich projektoch cezhraničnej spolupráce  s pridanou hodnotou účinnej medializácie.  To jednak zvýši informovanosť o týchto projektoch (zvýši donorom požadovanú publicitu) ako aj zameria pozornosť možných ďalších užívateľov na ne a tak zvýši ich udržateľnosť. Okrem toho projektový pilier zavedie nástroj pre budúce projekty : nástroj na vyhľadávanie partnerov ako aj sekciu umožňujúcu ponúkať tovar, produkt, službu alebo príležitosť  cezhraničným záujemcom.   Všetci partneri projektu (vrátane nórskych) budú mať prístup a môžu ovplyvňovať a meniť obsah portálu. 
Mediálny pilier :    Mediálny pilier  poskytne dva nástroje :  elektronický  (3 jazyčný ) spravodaj, ktorý bude informovať  registrovaných užívateľov  o kultúrnom živote, atrakciách,  tématických cestách, podujatiach 3 krajín.  Partneri projektu vybudujú účinný systém tvorby článkov, zberu dát a obrázkov, ich spracovania a šírenia, aby sa primerane publikoval elektronický spravodaj.  Druhým nástrojom bude systém umožňujúci prístup k nahratým rozhlasovým a televíznym súborom počas celého života projektu.  Bude prepojený s projektovým pilierom a umožní prístup aj k súborom nahraným pre jednotlivé minulé a súčasné projekty.  Pilier bude informovať aj o vysielacích časoch on-line vysielania rozhlasu a TV  a tiež o minulom vysielaní v spravodaji projektu.  Scenár, obsah a témy jednotlivých vysielaní budú rozpracované  partnermi  projektu pre každé médium.  TV a rozhlasové vysielanie sa bude vzájomne vymieňať (potrebný preklad a dabing (!).  
Pilier vidieckého / mestského turizmu :   Turistický pilier bude založený na existujúcich najlepších praktikách 3 krajín v oblasti  “vykladania príbehov”, formou rozprávkových královstiev, a balíčkov rodinného turizmu.  Partneri   projektu zozbierajú všetky hodnotné praktiky, iniciatívy vo svojej krajine .  Najvhodnejšie , prevoditeľné skúsenosti  budú prezentované na seminároch, vysvetlené a použité.  Vypracuje sa systém sprostredkovania informácií v troch vybraných vidieckych / mestských oblastiach, ktorý umožní návštevníkom získať zvukovú informáciu o príbehoch a histórii daného miesta.  Zvukové súbory (prístupné cez QR kódy) budú dostupné na portáli turistického piliera  (v podobe stiahnuteľných viacjazyčných MP3 nahrávok).  Súčasne sa vybuduje systém výmeny a zdielaného marketingu produktov rodinného turizmu (rozprávkové kráľovstvá). Pre operátorov rodinného turizmu sa zorganizujú študijné cesty a návštevy miestnych podujatí.  Spracujú a vydajú sa spoločné publikácie “ karpatské a severské príbehy” založené na zdielaných historických podujtiach a príbehoch , kultúrnom dedičstve a remeselnej zručnosti.    

Projektové piliere budú podrobne spracované na stránke : http://antic.legendfoto.sk/en/

Za mediálny pilier je zodpovedný partner Svet menšín a ASEZ. Mediálne výstupy projektu nájdete na stránke nášho partnera Svet menšín tu: https://svetmensin.wordpress.com/  a partnera ASEZ tu: https://www.youtube.com/channel/UCySjDUfB2HCoNXTxhtKjjjQ

 

Mediálne výstupy partnera ASEZ nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=0WEjngFwEsg

 

Obstarávanie projektových aktivít realizujeme podľa  platného zákona o verejnom obstarávaní.

Zmluvy :

Zmluva o dielo Hobití domček 

Zmluva o dielo maskot

Zmluva festivaly

Zmluva kostýmy

 

Zmluva o dielo kompostovací záchod prílohou zmluvy o dielo je výkaz výmer, výkres, technická správa Výkaz výmer , Výkressúhrnná technická správa 1súhrnná technická správa 2 , súhrnná technická správa 3Sprievodná správa str. 1Sprievodná správa str. 2Sprievodná správa str. 3Sprievodná správa str. 4

 

Kúpma zmluva na rozoberateľné pódium tu: Kúpna zmluva pódium

Zmluva na solárne svietidlá bola zrušená /dôvod dodávateľ nebol schopný dodať solárne svietidlá /

 

Pozvánka na festival piecky a dobrých koláčov na stiahnutie tu pozvánka

 

 

 

 

 


EÚ

Leader

Národná sieť rozvoja vidieka SR

norway grants

Program rozvoja vidieka SR

logo

logo

logo