Navigácia

Obsah

Sýpky strážcovia hodnôt

 

Hlavička projektu

 

V rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská Republika -Slovenská Republika 2007-2013  Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (ANP) ako vedúci partner spolu s cezhraničným partnerom  ALMA-centrum  obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera o.z v čase od 1.8.2009 do 31.07.2011 realizuje schválený projekt HU-SK 0801/046 Értékőrző magtárak - Műemlékek a turizmus szolgálatában / Sýpky strážcovia hodnôt - pamiatky v službách turizmu.

Rekonštrukciou objektov pamiatkovej ochrany a prostredníctvom ich postavenia do služieb ekoturistiky (Sýpka Umenia v Bódvaszilasi a Gastrosýpka - Cellario v Jablonove nad Turňou)  sa naplnia ciele dopomáhajúce rozvoju turistickej príťažlivosti na oboch stranách hraníc.

Národný park Slovenský Kras a Národný Park Aggtelek je geologicky, botanicky  jednotný prírodno-zemepisný celok. Je unikátnym domovom živých a neživých prírodných hodnôt. Pestrosť biosféry a kultúrne dedičstvo územia tvoria zložitý jednotný systém.

 Pozoruhodnosti územia v súčasnom stave, čo sa týka schopnosti vydržania a kapacity zďaleka zaostávajú. Aj keď prvotným cieľom projektu nie je zvyšovanie obratu a zvyšovanie návštevnosti , tieto určite nevyvolajú nepriaznivé účinky na hospodársky rozvoj .

Následkom rozvoja bude kvalitatívne a kvantitatívne lepšia, širšia ponuka turistických produktov. Územie má výborný potenciál avšak zo strany služieb sa musí rozvíjať (prírodovedecké a kultúrne programy, zvláštne jaskynné koncerty, ľudové tradície, architektonické hodnoty, atď.).

Súčasťou  projektu je aj služby-rozvíjajúci rast, ktorý je zahrnutý  do rozvojových koncepcií riaditeľstva ANP, ktorého prípravu podporilo aj Severo - Maďarské regionálne rozvojové centrum.

Rozvojový projekt berie ohľad na to, že územie bojuje s dlhodobým hospodársko-spoločenským úpadkom: vysoká miera nezamestnanosti, nízka vzdelanostná úroveň obyvateľstva, obyvateľstvo bez odbornosti, vysoký počet rómskych obyvateľov,  zvyšovanie odsťahovania, málo investorov, nízke mzdy. Tento projekt ponúka alternatívne riešenie aj na túto problematiku.

Značná časť kultúrneho dedičstva na oboch stranách hraníc bývalej Turnianskej župy patrila k panstvu Esterházyovcov. O ich bohatstve svedčili nielen hrady a nádvoria  ale aj sýpky, ktoré sa vynímajú zachovalosťou, klasickou zrelou architektúrou , riešenou z konca 18. storočia. Dve z nich, sýpka v Bódvaszilasi (Maďarsko) a sýpka v Jablonove nad Turňou (Slovensko) sú  zachovalé, prežili aj obdobie po druhej svetovej vojne vďaka dokonalej architektúre. Kľúčom k dlhodobej udržateľnosti budov je správna voľba funkcie. Preto obsahové časti súčasného rozvoja  boli určené tak, aby sa hodnoty budov dali ukázať širokej verejnosti, aby boli verejnoprospešné, aby ich duchovnosť publikovala prírodné, kultúrne hodnoty a tradície užšieho priestoru , aby ich profil bol vhodný na to,  aby sa vzájomne doplnili a slúžili v záujme  ochrany pamiatok, ochrany životného prostredia, ochrany tradícií a ekoturistiky. S rekonštrukciou pamiatok sa rozšíri ponuka atrakcií cestovného ruchu, zvýši sa počet užívateľov, návštevníkov atrakcií. Sprístupnia sa kultúrno-populárne vedecké služby. Sýpka Umenia v Bódvaszilasi a gastro-vinárske, školiace, ekoturistické služby v Jablonovskej sýpke   koncentrujú vlastnou príťažlivosťou a orientáciou návštevnosti v mieste, čím zvýšia potenciál využiteľnosti cestovného ruchu územia. Cieľom projektu je rozuzlenie hospodárskej a spoločenskej uzatvorenosti v  záujme jednotlivca a spoločnosti, vo sfére komunálnej a súkromnej. 

Prioritou projektu je turistický rozvoj územia, vytvorenie spoločného maďarsko-slovenského turistického cieľa prostredníctvom odovzdania tradícií vidieckeho života. Sprostredkovanie umeleckých zážitkov, nové atrakcie, nová turistická príťažlivosť územia a tým zvyšovanie príjmov z turizmu a posilňovanie hospodárskej konkurencieschopnosti územia.

Obidve zrekonštruované pamiatky v prvom rade budú v činnosti ako turistické atrakcie, avšak vďaka svojráznosti dopomôžu vytvoreniu turistických klastrov, a budú mať v sebe aj funkciu na rozvoj komunity (školiace centrum, miesto realizácie spoločenských podujatí). Táto 1. priorita dopomáha k  prehĺbeniu spoločensko-kultúrnej spolupráce medzi jednotlivcami a spoločenstvom. Rozvoj dopomáha hospodárskej a spoločenskej kohézii regiónu, je ukážkou na harmonické, vyrovnané a dlhotrvajúce rastové možnosti hospodárskej činnosti, na zvyšovanie úrovni zamestnanosti, bez ohrozenia schopnosti vydržania územia. Projekt umožní zabezpečenie  rovnosti príležitostí. Gastro - turistika môže podporiť zvyšovanie ženských podnikateľov. Nezamestnaní, ľudia s nízkym vzdelaním, ľudia rómskeho pôvodu môžu sa zúčastňovať v poľnohospodárskych aktivitách (miestne pestovanie ovocia, zeleniny), pri tradičnej remeselníckej činnosti  (prútené košíky, vyrezávanie z dreva) -  návrat do sveta práce.


EÚ

Leader

Národná sieť rozvoja vidieka SR

norway grants

Program rozvoja vidieka SR

logo

logo

logo