Navigácia

Obsah

Zverejnené dňa 04.06.2021

VÝZVA

na predloženie cenovej ponuky za  

účelom vykonania prieskumu trhu a výberu dodávateľa

Identifikačné údaje obstarávateľa:

Názov: ALMA – centrum o.z.

Sídlo: Jablonov na Turňou č. 141, 049 43 Jablonov na Turňou

IČO: 35574101

DIČ: 2022624604

Kontaktná osoba: Henrieta Lucskay

E-mail: hetti@centrum.sk

Mob. kontakt: 0905 399 600

Predmet zákazky:

  • Názov: „Nákup vozidla spoločnej dopravy osôb L3“
  • Presná technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy.            Príloha č. 1 výzvy L3 (11.44 kB)
  • Financovanie zákazky:
  • MAS OZ KRAS kód výzvy: IROP-CLLD-Q091-512-003, aktivita B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb.

Obchodné podmienky:

  • výsledkom postupu obstarávania bude objednávka, ktorú obstarávateľ odošle úspešnému uchádzačovi.
  • záruka na predmet zákazky bude plynúť od doručenia po dobu 60mesiacov alebo 100.000 km.
  • cena bude vrátane všetkých nákladov na prepravu na miesto dodania.

 

Lehota dodania predmetu zákazky: Dodávateľ predmet zákazky dodá max. do 6 mesiacov od vystavenia písomnej objednávky žiadateľa, pričom žiadateľ túto vystaví až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o príspevku. (Zmluva o príspevku nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv https://www.crz.gov.sk/)

Postup obstarávania: zákazka je zadávaná podľa zákona č. 343/2015 Zákon o verejnom obstarávaní.

Miesto dodania predmetu zákazky: Jablonov na Turňou č. 141, 049 43 Jablonov na Turňou.

Podmienky účasti: uchádzač musí byť oprávnený poskytnúť predmet zákazky.

Lehota na predloženie ponuky:

  • ponuku žiadam  zaslať spracovanú v prílohe č. 1 tejto výzvy poštou, osobne na adresu:

Jablonov na Turňou č. 141, 049 43 Jablonov na Turňou alebo

e - mailom: hetti@centrum.sk

  • s označením: „Nákup vozidla spoločnej dopravy osôb L3“

najneskôr do 14.06.2021 do 16:00 hod..

Spôsob hodnotenia ponúk:

  • hodnotenie ponúk bude vykonané podľa kritéria Najnižšia celková cena za predmet zákazky.

Jablonov na Turňou, 4.6.2021

Henrieta Lucskay

Predseda výkonného výboru.


EÚ

Leader

Národná sieť rozvoja vidieka SR

norway grants

Program rozvoja vidieka SR

logo

logo

logo