Navigácia

Obsah

V súlade so zákonom NR SR č. 343 / 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení v zmysle § 117 uvedeného zákona si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky k projektu CBC 01023 „ANTIC “:

„Výstavba hygienického zariadenia - Kompostovací záchod“

V prílohe na stiahnutie sme Vám pripravili  podklady k spracovaniu Vašej ponuky.

Veríme, že prejavíte záujem o účasť vo verejnom obstarávaní a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania.

S pozdravom

Lorant Pápai Štatutár združenia

Jablonov nad Turňou, 26.01.2017

Prílohy na stiahnutie  a vypracovanie cenovej ponuky:Výzva a pokyny na vypracovanie , Výkaz výmer pre vypracovanie cenovej ponuky časť 1, Výkaz výmer krycí list, Výkaz výmer rekapitulácia , Zmluva o dielo - návrh , Projektová dokumentáci - Sprievodná správa 1 strana , Projektová dokumentácia - sprievodná správa 2 strana , Projektová dokumentácia - sprievodná správa 3. strana , Projektová dokumentácia - sprievodná správa 4 strana , Projektová dokumentácia - súhrnná technická správa 1. strana , Projektová dokumentácia - súhrnná technická správa 2 stranaProjektová dokumentácia - Súhrnná technická správa 3. strana , Projekt - jednoduchý výkres vizualizácie


EÚ

Leader

Národná sieť rozvoja vidieka SR

norway grants

Program rozvoja vidieka SR

logo

logo

logo