Navigácia

Obsah

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky

V súlade so zákonom NR SR č. 343 / 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení v zmysle § 117 uvedeného zákona si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky k projektu CBC 01023 „ANTIC “:

„Stavebné práce Hobití domček vrátane návrhu slimáčich prvkov na domčeku“

V prílohe Vám zasielame podklady k spracovaniu Vašej ponuky.

Veríme, že prejavíte záujem o účasť vo verejnom obstarávaní a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania.

S pozdravom

Lorant Pápai Štatutár združenia

Jablonov nad Turňou, 14.7.2016

Prílohy : - Podklady k spracovaniu cenovej ponuky Výzva hobití domček vrátane podkladov na spracovanie cenovej ponuky

-Výkaz výmer - slepý k spracovaniu cenovej ponuky Hobití domček slepý výkaz výmer pre vypracovanie cenovej ponuky

Projektová dokumentácia pozostávajúca z:

- technická správa  Technická sprievodná správa časť 1Technická správa sprievodná 2 časť,

- súhrnná technická správa Súhrnná technická správa časť 1Súhrnná technická správa časť 2,

- jednoduché výkresy vizualizácie HObití domček jednoduché výkresyHobití domček vizualizačný výkres

-Návrh zmluvy o dielo Návrh zmluvy o dielo


EÚ

Leader

Národná sieť rozvoja vidieka SR

norway grants

Program rozvoja vidieka SR

logo

logo

logo